සියලු ප්රවර්ග

නිවස> පුවත්

බ්ලූම්ඩන් ඩෙන්ටෙක් ෂැංහයි 2021

ඔක්තෝබර් 17, 2021

Bloomden Bioceramics in Shanghai DenTech 2021, Booth 1A92වැඩි විස්තර සඳහා, අමතන්න:

ඇන්තනි ටැන්ග්

ප්රධාන කලමනාකර

Bloomden Bioceramics

+ 86 176 5248 6857

ඊමේල් ඇන්තනි ටැන්ග්

උණුසුම් කාණ්ඩ